• Vertrouwenscontactpersonen

  INLEIDING

  Jonathan wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Zo hebben we dat ook verwoord in onze missie. Om dit te handhaven is een gedragscode opgesteld. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen Jonathan willen wij dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom de ledenvergadering van Jonathan in januari 2016 een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft aangesteld.

  Zij vormt samen voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van Jonathan het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Zo adviseren en stimuleren zij Jonathan om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Indien je ideeën hebt hoe problemen voorkomen kunnen worden, kun je deze aan hen voorleggen.

  Je kunt ook bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VCP?

  Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  o pesten en gepest worden,

  o machtsmisbruik en verbale agressie,

  o het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,

  o grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,

  o een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,

  o de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,

  o twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),

  o iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,

  o het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,

  o of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Jonathan op de juiste plaats is.

  Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand buiten Jonathan, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het NOC*NSF ‘meldpunt seksuele intimidatie in de sport’. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut). http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1503

  WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. Zij zullen jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doen zij niet zelf) zullen zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

  In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreekt de vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.

  WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

  De vertrouwenscontactpersoon van Jonathan is Nelleke van der Snoek.

  Je kunt haar per mail bereiken via vcp@vvjonathan.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

  Door de sportkoepel NOC*NSF is een protocol voor een vertrouwens(contact)-persoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC*NSF: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon.

  RAPPORTAGE EN PROTOCOL

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt formeel onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Jonathan. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.