• Omgangsvormen

  MISSIE

  De zaterdagvereniging Jonathan wil een grote en respectvolle voetbalvereniging zijn voor Zeist en omgeving. Het verenigingsgevoel, de onderlinge sociale samenhang en de specifieke aandacht voor de jeugd vormen de basis voor plezier voor alle niet-selectieteams en voor een hoog ambitieniveau voor de selectieteams. Kwaliteit, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, normen, waarden én plezier zijn hierbij sleutelwoorden. Deze missie en kernwaarden zijn vastgelegd in het verenigingsbeleidsplan.

  Jeugdleden ontwikkelen zich bij Jonathan niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen.

  Bij Jonathan behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. Jonathan is zich bewustvan haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde.

  GEDRAGSCODE

  Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn.

  Onze vereniging kent haar eigen huisregels (niet met voetbalschoenen in de kantine lopen), maar onderschrijft ook standaard omgangsregels (sportiviteit). We dienen ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positief klimaat binnen Jonathan te behouden.Daarvoor is een gedragscode opgesteld.

  Deze gedragscode dient bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders (trainers, coaches, elftalleiders),ouders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragsregels te bewaken.

  COMMISSIE ONGEOORLOOFD GEDRAG

  Indien de Gedragscode wordt geschonden komt de Commissie Ongeoorloofd Gedrag bij elkaar. Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over mogelijke sancties en/of maatregelen jegens een of meerdere spelers van Jonathan, een geheel team, leider(s), trainer(s) of anderen die zich namens Jonathan gedragen. Zulks naar aanleiding van wangedrag voor, tijdens of na wedstrijden, op of rond ons sportpark, op of rond het sportpark van tegenstanders of anderszins. Wangedrag in de brede zin van het woord waarbij de goede naam van Jonathan in het geding komt.

  Een verzoek om gemotiveerd advies aan het bestuur uit te brengen kan slechts door het bestuur gedaan worden of op eigen initiatief van de adviescommissie. Het bestuur bepaalt naar aanleiding van het advies de uiteindelijke sanctie / maatregel. In het organisatiemodel van Jonathan valt deadviescommissie rechtstreeks onder het bestuur.

  Jonathan kan alleen eigen leden, trainers, leiders, vrijwilligers e.d. mogelijk sanctioneren. Indien eentegenstander zich misdraagt, dient op bestuursniveau contact gezocht te worden met de andere vereniging indien het Jonathanbestuur dit wenselijk acht.

  VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

  Jonathan wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. Onze ledenvergadering heeft in januari 2016 twee Vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zijvormen voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van Jonathan het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is. En blijft.

  Zo adviseren en stimuleren zij Jonathan om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Je kunt ook bij hen terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  VERSCHIL COMMISSIE ONGEOORLOOFD GEDRAG – VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

  Het belangrijkste verschil is dat de Commissie Ongeoorloofd Gedrag mogelijke sancties naar aanleiding van het schenden van de Gedragscode aan het bestuur voorstelt. Dat doen de Vertrouwenscontactpersonen niet. Onze Vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor (en meer) aan degenen die zich gekwetst voelen in de ruime zin van het woord. Zie voorts het document ‘Vertrouwenscontactpersoon’ onder deze button ‘Omgangsvormen’.