Missie, Visie en Strategie

Nog goed te keuren door ALV in september 2017.

Missie: dit is Jonathan, daar staan we voor

vv Jonathan is van oorsprong een zaterdagvereniging. We zijn sterk geworteld in de Zeister samenleving en hebben regionaal een gerenommeerde naam. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en handelen als zodanig. We bieden onze leden een veilige omgeving, een ontmoetingsplaats waar normen en waarden gelden en waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, geslacht of religie.

vv Jonathan is trots op haar goede reputatie en bewaakt deze. Sportiviteit en respect zijn belangrijke kernwaarden. Er heerst een positieve clubcultuur. De vereniging kent een open karakter en een heldere structuur, is vitaal en houdt toezicht op een gezonde financiële huishouding.

vv Jonathan verenigt, met voetbal als bindmiddel. Dat is onze kernactiviteit. Met elkaar en voor elkaar. De participatie van de (ouders van) leden en vrijwilligers vormt de basis van ons onze vereniging.

vv Jonathan faciliteert haar leden op prestatief en recreatief niveau. We hebben de sportieve ambities om binnen de bestaande kaders optimaal te presteren met onze selectieteams. We besteden van oudsher veel aandacht aan de jeugd.
 

Visie: dit wil Jonathan, daar gaan we voor

Aanbod
vv Jonathan wil ondernemend in voetbalaanbod zijn. We willen voetbal op alle niveaus aanbieden en streven naar een optimale mix tussen recreatief en prestatief voetbal. We willen een zo breed mogelijk voetbalaanbod leveren door in te spelen op veranderende maatschappelijke trends. We willen vraaggericht denken en handelen, met behoud van de eigen identiteit.

Open-vereniging
vv Jonathan streeft naar een open-vereniging, een vereniging met een open houding van bestuurders, commissieleden en betrokkenen. We willen actief zijn op het gebied van ontwikkeling en opleiding van kaderleden, trainers, coaches en andere vrijwilligers. De inzet van leden en vrijwilligers vormt de basis van onze vereniging. We willen de betrokkenheid en loyaliteit van onze leden verder verhogen door het aanbieden van activiteiten met als doel onze kernactiviteit (verenigen, met voetbal als bindmiddel) te versterken. De gewenste verhoging van de zelfwerkzaamheid dient vooral een plezierig en uitnodigend karakter te hebben.

Accommodatie
vv Jonathan maakt zich sterk voor een modern, goed onderhouden, schoon en veilig complex. Met voldoende kleedkamers en velden, en een clubhuis waar we iedereen gastvrij kunnen ontvangen. We willen ons blijven inzetten voor versterking van de verkeersveiligheid in de nabijheid van ons complex. Uitbreiding van onze accommodatie naar het naastgelegen sportcomplex Blikkenburg is van belang om de ontstane krapte het hoofd te kunnen bieden. Om dezelfde reden streven we naar uitbreiding van onze clubgebouw. In het kader van de zelfwerkzaamheid koestert de vereniging de wekelijks terugkerende activiteiten van de onderhoudsploeg in bijzondere mate. We stellen ons ten doel de gebouwen en lichtinstallaties te verduurzamen.

Inkomsten
vv Jonathan stelt zich een gezonde financiële huishouding ten doel. Met voldoende reserves voor onvoorziene uitgaven en reserveringen voor onderhoud, verbouw, aanbouw, nieuwbouw van de gebouwen. De inkomstenbronnen die niet uit contributie bestaan, willen we verhoudingsgewijs vergroten en meer in lijn brengen met andere voetbalverenigingen van een gelijke omvang. We streven er in het bijzonder naar om de sponsorinkomsten naar een niveau brengen dat past bij de grootte en statuur van onze vereniging.

Sportieve ambities
vv Jonathan streeft naar maximale prestaties binnen de kaders van het actuele voetbalbeleid. We willen de hoogste selectieteams van de jeugd op divisieniveau laten spelen. Dit zorgvuldig bereikte niveau willen we bewaken door steeds vanaf de jongste jeugd in alle leeftijdsgroepen kwaliteit te bieden voor wat betreft trainers, accommodatie en faciliteiten. Daarmee creëren we ook een aanzuigende werking voor talenten die graag op niveau willen voetballen. Voor de niet selectieteams bij de jeugd tot 13 jaar is het doel gericht op een goed en gedegen functionerend Jonathan Jeugdplan. Voor de niet selectieteams bij de jeugd van 13 tot 19 jaar is het doel gericht op kwantitatief en kwalitatief voldoende trainers. De sportieve ambities van ons standaardteam zijn enigszins gebonden omdat wij onze 1-ste elftal spelers niet betalen. Met goede randvoorwaarden en doorstroming van talent uit de jeugdafdeling streven we naar een stabiele positie in minimaal de 2-de klasse. De aandacht zal vooral gericht zijn op voldoende doorstroming van talentvolle jeugd naar onze A-selectie senioren. Ons vlaggenschip is van oudsher ons uithangbord en zal dat ook in de toekomst zijn.

Ledental
vv Jonathan streeft al geruime tijd niet naar uitbreiding van het ledental. De groei van ruim 100% in de periode 2006-2016 is ons overkomen. Met ons huidige complex willen we ons ledental stabiliseren tot circa 1350 spelende leden. Indien de gewenste uitbreiding op sportpark Blikkenburg (drie extra velden) gerealiseerd is, lijkt een mogelijke groei van circa 10% nog opgevangen te kunnen worden. We willen met de acht velden die ons dan ter beschikking staan onszelf niet dichtbouwen, maar meer voetbalplezier aanbieden voor een ongeveer gelijkblijvend aantal leden.
 

Strategie: zo gaan we het doen

Onze vereniging kent twee belangrijke beleidsplannen: het Verenigingsbeleidsplan en het Voetbalbeleidsplan. Deze beleidsplannen kennen een synchrone beleidsperiode.

De visie van de vereniging bestrijkt een middellange termijn en is algemener van aard dan het Verenigingsbeleidsplan en het Voetbalbeleidsplan die een vierjarige termijn kennen en bij Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Het bestuur ‘stuurt’ op de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleidsplannen.

De beleidsplannen zijn voor iedereen eenvoudig terug te vinden op onze website. Hoewel onze beleidsplannen afgebakende periodes van vier jaar kennen, hanteren we geen korte termijn politiek. Incidentele en kortstondige successen zijn geen onderdeel van beleid. Onze visie is daarom in tijd overschrijdend aan de beleidsperiodes.

We zullen steeds alert zijn op trends en kansen om ons voetbalaanbod te verruimen. We zullen open staan voor vrouwenvoetbal bij de senioren, voor het faciliteren van teams met een verstandelijke of visuele beperking, voor zaalvoetbal en walking football.

We zullen acties ontplooien om binnen onze open-vereniging de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van leden en ouders te vergroten. Alleen dan zullen we gewaarborgd zijn van voldoende inzet van velen om de kwaliteit te leveren die we nastreven.

We zullen onze doelstelling om uitbreiding van onze accommodatie (aantal velden) te verkrijgen naar Blikkenburg onvermoeid voorzetten. We zullen plannen ontwikkelen om ons clubgebouw te verruimen, wellicht (deels) te vernieuwen.

We zullen de sponsorcommissie een kwantitatieve en kwalitatieve impuls geven teneinde de sponsorinkomsten in belangrijke mate te kunnen verhogen.

De leden van de voetbalcommissie hebben een belangrijke taak bij de uitvoering van het voetbalbeleid. In het bijzonder voor wat betreft het werven van voldoende trainers voor de niet selectieteams bij de jeugd. We spannen ons in om alle trainers voldoende te faciliteren met materiaal en kennis. Om de kwaliteit van de selectieteams te waarborgen is het van bijzonder belang dat de selectietrainers gediplomeerd en gekwalificeerd zijn. We faciliteren en stimuleren trainersopleidingen.

Ledenwerfacties zullen slechts worden verricht binnen doelgroepen waar we ons periodiek, specifiek op richten. We doen geen algemene ledenwerfacties, maar richten ons vooral op het faciliteren en stabiliseren van het huidig ledental (1350, voorjaar 2017).